grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - skeemat

 Valikoiva kuunteleminen

Ns. cocktailparty, cocktailkutsu ilmiö tulee esille tilanteissa, jossa samassa huoneessa on koolla lukuisia keskustelevia ihmisiä. Tällöin kuuntelija voi halunsa mukaan valita, mitä useista keskusteluista hän haluaa kuunnella. Yksi keskusteluista voidaan valita tarkaavaiseuuden kohteeksi, jolloin muut keskustelut jäävät taustahälyksi.

Havaintopsykologeille on tuttanut päänvaivaa, miten osa informaatiosta valikoituu syvemmän psyykkisen prosessoinnin kohteeksi ja osa "suodattuu" pois. Aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia ja kokeita eri koeasetelmilla. Päätulos on, että kaksi puhetta erottaa toisistaan, jos ne eivät ole saman puhujan samalla äänenkorkeudella, samassa suunnassa esittämää puhetta.

Tässä puhesyntetisaattorilla tuotetussa kahden puheen sekoituksessa on kummassakin puheessa käytetty samaa ääntä ja äänenkorkeutta. Kahta puhetta on mahdotonta erottaa toisistaan. Kuuntele: eiselvaa.wav 167 kB

Tässä puhesyntetisaattorilla tuotetussa kahden puheen sekoituksessa on toisen puheen äänenkorkeutta nostettu, ja puheiden erottamine toisistaan on mahdollista. Kuuntele selvaa.wav 160 kB

Sama vaikutus on, jos puheet tulevat stereon eri kanavilta: Kuuntele stereo.wav 237 kB

Neisser selittää valikoivan kuulemisen ilmiön skeeman ja syklisen havainnon avulla. Havaintoskeema ennakoi millaisia ääniä on odotettavissa ja poimii juuri ne piirteet kuullusta äänivirrasta jotka sopivat skeemaan.

 

vastaavanlaisen kokeen kuin valikoivassa kuuntelemisessa on Neisser tehnyt myös näyttämällä kahta videokuvaa päällekkäin. Tällaisessa tilanteessa ilmenee sama ilmiö kuin kuunneltaessa kahta puhetta päällekkäin - vain toisen kuvan tapahtumia seurataan ja havaitaan.

Samanlaisia malleja on käytetty myös tietokoneen puheentunnistuksen ongelmia ratkottaessa. Puheen tunnistaminen tietokoneella on itse asiassa hyvin hankala tehtävä. Tällä hetkellä yleisesti käytössä olevat puheentunnistusohjelmat tunnistavat oikein noin 92 prosenttia puheesta. Tämäkin tulos saavutetaan vain tilanteessa, jossa on yksi puhuja ja jonka puhemalli on on harjoituskerroilla luettu tietokoneelle.

Kuuloalueen skeemoihin liittyen Kuuntelimme viestejä radion kohinasta..

Seuraava >>> Skeeman kokeellista tutkimusta

Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu