grapher.gif - 2545 Bytes - MathPsych

HYÖDYLLISIN PSYKOLOGINEN TIETO - Kerran opittu tapa hankkia mielihyvää ei katoa koskaan

Toistettaessa mielihyvää tuottavaa toimintaa on aina vaarassa syntyä riippuvuus. Kun nikotiini aiheuttaa mielihyvän tunnetta, satunnaisista tupakoiden polttamisista syntyy ennen pitkää voimakas riippuvuus. Koska heroiini ja muut opiaatit aiheuttavat suoraan aivoissa mielihyvän tunteen, synnyttävät ne myös nopeasti riippuvuuden. Alkoholiriippuvuuden syntyä voi helpottaa yksilön ahdistuneisuus, sillä alkoholi on rauhoittava aine, ja ahdistuksen häviäminen koetaan positiivisena elämyksenä. Myös piristyminen tuo useimmiten mielihyvää ja toimintakykyä, mikä on selittäjänä amfetamiiniin nopeasti ja kofeiinin hitaammin syntyvästä riippuvuudesta. Samalla tavoin mielihyvä toimii syntytekijänä muissa riippuvuuksissa: miedot huumeet, ristirisanariippuvuus, TV-riippuvuus, peliriippuvuus, Internetriippuvuus, ym.

Riippuvuuden synty perustuu oppimismekanismeihin, jotka ovat juurtuneet aivoihimme miljoonien vuosien biologisen kehityksen seurauksena. Mielihyvä ohjaa eläintä tai ihmistä toistamaan niitä toimintoja, jotka ovat biologisesti hyödyllisiä ja tuottavat mielihyvää.

Mutta on tärkeä huomata, että kerran synnyttyään taipumus tietyn mielihyvän hakemiseen ei häviä. Ei ole mitään mekanismia, joka itsestään poistaisi syntyneen kytköksen mielihyvään ja poistaisi taipumuksen toistaa käyttäytyminen. Jos kerran on kehittänyt riippuvuuden esimerkiksi nikotiiniin, niin se säilyy loppuiän. Tietenkin on täysin mahdollista lopettaa tupakointi, ja päästä eroon tupakanhimosta, mutta aina on vaara, että yhdenkin tupakan polttaminen laukaisee uudelleen riippuvuuden. Vaikka yksilö ei olisi toistanut vuosiin aiemmin riippuvuutta aiheuttanutta toimintaa, ei se ole kadonnut minnekään aivoista. Kun kerran on opittu hankkimaan mielihyvää jollain tavalla, tämä pysyy muistissamme aina. Ajan kuluminen ei sanottavasti heikennä oppimaamme kytköstä. Esimerkiksi juomataukojen, kuten kuivan helmikuun pitäminen ei käytännössä juuri vähennä alkoholin vetovoimaa.

Riippuvuudet perustuvat oppimismekanismeihin, jotka ovat psykologiassa perusteellisesti tutkittuja aiheita. Oppimiskokeissa on kyllä saatu selville, että kerran opittu asia voidaan poisoppia. Käytännössä riippuvuuden ollessa kyseessä poisoppiminen on erittäin vaikeaa, sillä poisoppiminen edellyttäisi mielihyvän katoamista riippuvuuden kohteesta. Esimerkiksi tupakan maku lakkaisi ennen pitkää tuntumasta nautinnolliselta, jos tupakasta poistettaisiin nikotiini tai vaihtoehtoisesti jollain lääkeaineilla vaikutettaisiin aivotoimintoihin siten, että nikotiini ei enää aiheuttaisi mielihyvän tunnetta. Tällaisia lääkkeitä on kehitetty opiaattiriippuvuutta vastaan, eli ne poistavat heroiinin tuottamaa mielihyvää.

Kannattaa siis harkita, ennen kuin hankkii jonkun riippuvuuden - elinikäisen kumppanin. Tämä etenkin sen takia, että onnellisuustutkimusten mukaan nimenomaan erilaiset huume- ja päihderiippuvuudet ovat tärkein tekijä, joka laskee ihmisen onnellisuuden tasoa elämässä.
Toisin riskit kuuluvat elämään, eikä niiden täydellistä välttämistä voi pitää elämän pääasiana.

Korjaus tämän sivun tietoihin: NALTREKSONI - lääke joka estää mielihyvän synnyn

Lääketiede on kehittänyt menetelmän estää nautinnon syntyminen aivoissa esimerkiksi alkoholin tai heroiinin käytön seurauksena, ja tämän nautinnon estäminen johtaa siihen, että halu käyttää alkoholia tai heroiinia sammuu.

Alkoholilla on lukuisia vaikutuksia ihmiseen, mutta yksi sen tärkeimmistä vaikutuksista on se, että sen vaikutuksesta syntyy endorfiineja, välittäjäaineita, jotka tuottavat samalla tavalla mielihyvää kuin heroiini ja muut opiaatit. Nauttimalla ennen alkoholin tai heroiinin käyttöä Naltreksonilla voidaan estää endorfiinien ja opiaattien vaikutus aivoissa, ja näin voidaan niiden tuoma mielihyvä eliminoida. Näin naltreksonin käyttäjä oppii vähitellen, että alkoholi tai opiaatti ei tuo mielihyvää, teon ja mielihyvän toisiinsa yhdistyminen sammuu. Tälle sammumiselle on olennaista, että naltreksonin käyttäjä todella juo alkoholia, tai käyttää opiaatti-huumeita naltrexonin ottamisen jälkeen. Jos ihminen ei juo tai käytä opiaatteja, ei mitään poisoppimista tapahdu, korostaa lääkkeen johtava tutkija David Sinclair Kansaterveyslaitokselta.

Ennen naltreksonia ja vastaavia lääkkeitä opittua taipumusta ei ollut mahdollista muuttaa millään tavoin, voitiin ainoastaan yrittää rankaisun avulla, esimerkiksi antabusta käyttäen, ehdollistaa alkoholin juonti voimakkaaseen pahoinvointiin, mutta tällainen ehdollistaminen ei ollut kovin tehokasta.Naltreksonia käytettäessä ihminen ei opi rangaistuksen kautta, vaan sen kautta, että mielihyvä jää pois. Naltreksonia voidaan käyttää myös muiden riippuvuuksien hoitoon, kokeiluja on tehty mm. peliriippuvuuden hoidossa, syömishäiriöiden hoidossa.

Naltreksoni käyttö vaikuttaa hyvin monen mielihyvää tuottavan toiminnan sammumiseen: jos naltreksonin ottamisen jälkeen herkuttelee pitsalla tai suklaalla, häviää toistettaessa myös mielenkiinto näiden herkkujen nauttimiseen.

 

Naltreksonin lähdetiedot ovat Tri David Sinclairin haastattelusta - David Van Nuys, Shrink rap radio -podcast ohjelmasta.

Kuunneltavissa täältä (englanninkielinen)

The Sinclair Method for Treating Addiction

David Sinclair,Ph.D. is a Senior Researcher at the National Health Institute in Helsinki, Finland David Van Nuys, Ph.D. http://www.shrinkrapradio.com/

 

MathPsych Etusivu