grapher.gif - 2545 Bytes - MathPsych

Seksi ja väkivaltaBiologisesti seksi ja aggressiivisuus ovat omien geenien siirtymisen kannalta eläimelle äärimmäisen tärkeitä. Eläimen kannattaa ottaa huoattaviakin riskejä, jotta se pääsee (varsinkin uros) parittelemaan ja sen omat geenit siirtyisivät seuraaville sukupolville. Eläinmaailma on täynnä esimerkkejä siitä, että paritteluaikana uroksia kuolee ja vahingoittuu niiden kilpaillessa naaraista tai miten paritteluaikana pedot saavat helppoja saaliita soidinmenoihin keskittyvistä eläimistä.

Aggressiivisuus taas on laumassa eläville eläimille tärkeää kahdessa mielessä. Toisaalta useilla lajeilla urokset pitävät haaremia tai muilla keinoin aggressiivisen käyttäytymisen avulla pitävät toiset urokset loitolla naaraista päästäkseen itse hedelmöittämään ne ja näin saavutetaan omien geenien mahdollisimman suuri jatkuminen. Toinen aggression merkitys on siinä, että kamppailtaessa rajallisista resursseista eli käytännössä ravinnosta aggressiivisin syö todennäköisesti eniten. Vähiten aggressiiviset yksilöt kuolevat ravinnon niukentuessa ensimmäisinä.

Käytännössä seksillä ja aggressiolla on se ominaisuus, että ne ovat omalla tavallaan vastavoimia pelolle. Pelko estää seksuaalista ja aggressiivista toimintaa, mutta voimakkaasti virinnyttä sukupuoliviettiä tai suuttumusta hillitsemään tarvitaan voimakas pelko. Ihmisen voimakkaat pelkotilat kietoutuvat yleensä aggressiivisiin tai seksuaalisiin motiiveihin. Ennen käytettiin vielä jaottelua, jossa fobioiden eli määräkohteisten pelkojen nähtiin useimmiten liittyvän seksuaalisiin impulsseihin ja ahdistuksen aggressiivisiin impulsseihin.

Elokuvissa seksi ja väkivalta luovat tehokkaasti jännitteitä yhdessä pelon kanssa. Elokuvien runsas väkivaltakieli kuitenkin selittynee sillä, että maailmanlaajuisessa levityksessä kulttuurierot eivät vaikeuta väkivallan ymmärtämistä - hienovaraisemmat tunnekuvaukset ovat kulttuurisidonnaisempia.

MathPsych Etusivu

webmaster@tiedostamaton.net